Showroomprivé
15ml - Format Voyage
30ml
50ml
75ml
125ml
30ml - Peau mixte à grasse
50ml - Peau sèche à mixte
15ml - Format Voyage
30ml - Peau sèche à mixte
50ml - Peau mixte à grasse
50ml - Peau très sèche à sèche

CN 10 Alabaster

Black Onyx

Light Honey

Roly Poly Rosy

6 g
6 g
6 g

Innocent Peach

6 g
6 g
6 g
6 g
6 g
6 g

Fuller Fudge

200 ml - Type 1
30 ml - Type 3 & 4 - Format Voyage
200 ml - Type 2
200 ml - Type 3
400 ml - Type 1 & 2
400 ml - Type 3 & 4

CN 02 Breeze

6ml
6ml
6ml
6ml
6ml
6ml

Black Diamond

Really Black

3g
0.3 g
0.3 g
0.3 g
0.3 g

Intense Charcoal

0.01 oz/ 0.28 g
0.28g
0.01 oz/ 0.28 g
0.28g
200ml
60ml - Format Voyage
400ml
200ml
400ml
60ml - Format Voyage
50 ml
15ml - Format Voyage
125ml
125 ml
15ml - Format Voyage

Black/Brown

Jumbo Jet

10 ml / 0.4 oz.

Plum Pop

3.9g
3.9g
3.9g
3.9g
3.9g
3.9g

WN 04 Bone

30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml

CN 0.75 Custard

30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml
30 ml

CN 10 Alabaster

Transparency 3

Universal Face Primer